sk-SK
Slovak
cart
Košík
menu

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť PALUZGOVI s.r.o., IČO: 07289243, so sídlom Slunečná 304, Frýdek-Místek, 738 01 (ďalej len: "prevádzkovateľ").

 2. Kontaktné údaje správcu sú adresa: Slunečná 304, Frýdek-Místek, 738 01, Česká republika e-mail: obchod@zdravycukr.cz

 3. Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.

 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.

 

III. Právny základ a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je

  - plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

  - oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

  - Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.

 2. Účelom spracovania osobných údajov je

  - vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sú potrebné osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, úplná adresa, telefón, e-mail); poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy; bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju prevádzkovateľ plniť,

  - zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít v prípade súhlasu.

 3. Prevádzkovateľ nevykonáva žiadne automatické individuálne rozhodovanie v zmysle článku 22 GDPR.

 

IV. Obdobie uchovávania údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

  - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  - po dobu, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu

 2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcami osobných údajov sú:

  - podieľa sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy:
  PPL CZ s.r.o. , Zásilkovna s.r.o.

  - poskytovanie služieb prevádzky e-shopu a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu:
  Binargon s.r.o.

  - poskytovanie marketingových služieb.
  Facebook, Google
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  - právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR,

  - právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.

  - právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a

  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

  - právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

  - právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.

 2. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie zariadení na ukladanie údajov, najmä pomocou hesiel a zariadení na ukladanie osobných údajov v papierovej podobe.

 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

 2. Súhlas s týmito podmienkami vyjadríte zaškrtnutím políčka súhlasu v online objednávkovom formulári. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.
phone
Zavolajte nám
chat
Alebo nám napíšte na
Prihlásenie
zabudnuté heslo
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.